Jeśli problem masz z wymową, przyjdź i zamień ze mną słowo.

Badanie zagrożenia dysleksją

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym.

Termin ten obejmuje kilka rodzajów zaburzeń:

 • Dysleksja - specyficzne trudności w czytaniu,
 • Dysgrafia - niski poziom graficzny pisma,
 • Dysortografia - trudności z opanowaniem poprawnej pisowni
 • Dyskalkulia - trudności w rozwiązywaniu najprostszych nawet zadań matematycznych

Przyczynami dysleksji mogą być: zaburzania funkcji percepcyjno motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno motorycznej), zaburzenia pamięci (słuchowej, wzrokowej, ruchowej), zaburzenia funkcji językowych, zaburzenia orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, zaburzenia lateralizacji.

Dzieci wykazujące deficyty rozwoju niektórych funkcji psychoruchowych to dzieci „ryzyka dysleksji”. Im wcześniej deficyty te zostaną wykryte i dzieci zostaną objęte odpowiednią opieką, tym większe szanse aby zapobiec ich trudnościom szkolnym.

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, ale już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują dzieci ryzyka dysleksji.

Są to między innymi:

 • Obniżona sprawność w zakresie całego ciała (np. trudności z utrzymaniem równowagi).
 • Obniżona sprawność manualna: trudności i niechęć do samoobsługi (np. zapinanie guzików), do zabaw manipulacyjnych (nawlekanie koralików).
 • Słaba koordynacja wzrokowo – ruchowa (trudności z rysowaniem koła jako 3-latek, kwadratu i krzyża jako 4-latek, trójkąta jako 5-latek).
 • Opóźnienie w procesie lateralizacji.
 • Zaburzenia rozwoju spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej (np. trudności w układaniu puzzli).
 • Opóźniony rozwój mowy.

Badanie zagrożenia dysleksją. Test dla dzieci od 3 do 7 roku życia.

Test pozwala wykryć deficyty wpływające na rozwój specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Wynik jest wskazaniem do rozpoczęcia stymulacji zapobiegającej rozwojowi zaburzeń dyslektycznych.

Oferta obejmuje przeprowadzenie testu, obliczenie i przekazanie wyników w formie papierowej oraz omówienie badania i udzielenie wskazówek do dalszego postępowania.

Test obejmuje:

 • Badanie dominacji stronnej
 • Badanie funkcji słuchowych
 • Badanie funkcji wzrokowych

- analiza i synteza wzrokowa na materiale tematycznym

- analiza i synteza wzrokowa na materiale atematycznym (symbolicznym).

 • Badanie użycia języka
 • Badanie pamięci sekwencyjnej
 • Badanie grafopercepcji

Zapraszam do kontaktu: 531 491 144

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2014